понеділок, 1 квітня 2024 р.

2 квітня - Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм

 


  У рамках ініціативи, бібліотека рекомендує бібліографічний огляд літератури, яка містить інформацію про аутизм. Радимо скористатися посиланням.

 

Шульженко, Діна.  

Аутизм – не вирок / Діна Шульженко. — Львів : Кальварія, 2010. — 218, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 195–217.

 

 

У книзі представлено авторський підхід до проблеми подолання спектра аутистичних порушень. Автор розкриває сутність мислення, поведінки та діяльності аутичних дітей, пропонує свої погляди, принципи, форми роботи і методи формування адекватних психологічних установок, що забезпечують свідомий контроль над основними позиціями життя аутичної дитини. Особливу увагу приділено прогностичному потенціалові особистості аутичної дитини, обґрунтовано необхідність урахування в процесі досягнення цієї мети виокремлених вікових меж вихованців, що впливають на розгортання процесу їхнього морально-духовного розвитку.

Книгу адресовано практичним психологам, педагогам, батькам, керівникам освітніх закладів, науковцям, студентам і викладачам вищих медичних та педагогічних навчальних закладів, усім зацікавленим у процесах корекційного виховання і творчого розвитку аутичних дітей.

 

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : [навч.-метод. посіб. у 9 кн.] / М-во освіти і науки України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. Колупаєвої А. А.]. — К. : Літопис-XX, [200-]-. — (Інклюзивна освіта).

Кн. 8 : Дитина з аутизмом / [авт. Скрипник Т. В.], 2010. — 36 с.

 

 

Навчально-методичні матеріали висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами; методичні рекомендації щодо забезпечення навчальних потреб таких учнів вдома та в інклюзивних умовах загальноосвітнього  закладу; поради батькам стосовно взаємодії з учителями та фахівцями, обстоювання інтересів своєї дитини.

Посібник адресовано батькам дітей з особливостями психофізичного розвитку, педагогам загальноосвітніх закладів, методичним працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, студентам педагогічних вузів, працівникам соціальних служб.

                                                 

 Скрипник, Тетяна Вікторіна.

Феноменологія аутизму / Т. В. Скрипник ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : Фенікс, 2010. — 365 с. : іл., табл. — Бібілогр.: с. 338-354.

 

 

У монографії систематизовано світовий досвід вивчення аутизму як у теоретичному, так і в експериментальному аспектах; подано змістовний виклад дієвих корекційних стратегій, які застосовують у роботі з такими дітьми. Феноменологічний підхід сприяв опрацюванню діагностичного інструментарію, який дає змогу розкрити унікальність кожної аутичної дитини та її родини. З’ясування сутності аутизму, відповідно до феноменологічної традиції, здійснено за моделлю ідеального типу. Установлено зв’язок між діагностичними висновками й корекційними програмами; визначено критерії та показники динаміки позитивних перетворень у аутичних дітей як наслідок послідовного втілення педагогами і батьками узгоджених корекційних заходів.

Монографію адресовано фахівцям у царині загальної, спеціальної та медичної психології, науковцям і практикам, студентам факультетів психологічного і педагогічного профілю, батькам дітей з особливими освітніми потребами.

  

Сухіна, І. В.

Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : посібник / [Сухіна І., Риндер І., Скрипник Т. ; за ред. Сухіної І. В.] ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. — 191 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 185–191.

 

Посібник присвячено вирішенню питання ранньої психологічної допомоги дітям з розладами аутистичного спектра. У ньому обґрунтовано актуальність даної проблематики, проаналізовано досвід становлення системи раннього втручання в інших країнах, а також вітчизняний. Окреслено психологічні особливості дітей раннього віку з аутизмом та намічено шляхи допомоги. Розглянуто вплив родини на виховання дитини раннього віку з аутизмом. Запропоновано психологічну модель раннього втручання для дітей з аутизмом. Наведено стандарти надання ранньої допомоги дітям раннього віку з розладами аутистичного спектра.

Посібник стане у нагоді фахівцям психолого-педагогічного профілю, науковцям і практикам.

  

Крет, Яна Віталіївна.

Рання діагностика та корекція психомоторики дітей з аутизмом / Я. В. Крет ; Держ. вищ. навч. закл. ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2007. — 606 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 228-268.

 

 

Монографія забезпечує необхідним теоретичним і практичним матеріалом курси «Психологія аномальної дитини», «Корекційна педагогіка», «Основи параолімпійського спорту», «Емоційні розлади в дитячому віці», що читаються протягом багатьох років на факультетах: медичному ЗДМУ, соціальної педагогіки та психології, фізичного виховання ЗНУ.

Особливістю цієї монографії є те, що вона складена лауреатом премії Президента України, вчителем року – 2006 Північної Ірландії Крет Я.В., нею узагальнений досвід фахівців, безпосередньо працюючих із дітьми в клініках, консультаціях Північної Ірландії та України. Показані нетрадиційні методи корекції психомоторики на уроках і позакласних заняттях, додається значна кількість карт обстежень, конспектів занять із дітьми з вадами психофізичного розвитку. Численні випадки, які описуються в монографії, роблять теоретичну побудову і висновки виразними і зрозумілими, допомагаючи розпізнати відхилення в розвитку дитини і накреслити шляхи їх корекції.

У зарубіжній психологічній літературі не існує аналогічного видання за обширністю і різноманітністю подання у монографії теоретичних концепцій та за осягненням клінічних виявлень аномального розвитку дітей.

Монографія розрахована на студентів, аспірантів, докторантів, лікарів, психологів, учителів, вихователів.

  

Яковлева, Леся Миколаївна.

Психологічний супровід дітей-аутистів / Леся Яковлева. — К. : Ред. загальнопед. газ., 2013. — 119 с. : табл. — (Бібліотека ”Шкільного світу” - Психолог. Бібліотека - Соціальний педагог. Бібліотека). — Бібліогр.: с. 119.

 

 

У книжці розглянуто проблему формування комунікативних навичок у дітей із проявами раннього дитячого аутизму, проведено теоретичне розмежування аутизму та інших порушень розвитку.

Представлено діагностику розвитку дітей із цією проблемою, визначено основні принципи складання індивідуальної програми та алгоритм проведення колекційної роботи з ними. Наведено перелік психотерапевтичних та сенсорних ігор, рекомендації щодо роботи з батьками.

Для дефектологів, психологів, батьків та всіх, хто цікавиться цією темою.

  

Квітка, Наталія.

Музикотерапія : програм.-метод. комплекс / Наталія Квітка. — Київ : Ред. газет з дошк. та початк. освіти, 2013. — 74, [1] с. : іл., табл. — (Бібліотека ”Шкільного світу” - Дитячий садок. Бібліотека). — Бібліогр.: с. 73–75.

 

 

У програмно-методичному комплексі розкрито значення музикотерапії для дітей з особливими освітніми потребами, її зміст та завдання корекційно-розвивальної програми, визначено види корекційно-розвивальної роботи та напрями практичного матеріалу.

Посібник призначений для педагогів, психологів, музичних керівників, вихователів і батьків, щоб стимулювати й коригувати розвиток дітей зі складними (комбінованими) порушеннями психофізичного розвитку (ДЦП, затримка психічного розвитку, аутизм, порушення інтелекту, зору, слуху тощо). Також він може бути корисний для використання в практиці спеціальних та дошкільних навчальних загального розвитку закладів, реабілітаційних центрів, де навчаються й розвиваються діти не тільки з особливими освітніми потребами, а й із незначними порушеннями здоров’я.

  

Байкіна, Ніна Григорівна.

Засвоєння навчальної програми учнями з порушенням спектра аутизму / Н. Г. Байкіна, Я. В. Крет ; Держ. вищ. навч. закл. ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя : ЗНУ, 2010. — 339 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 313-339.

 

 

Монографія забезпечує необхідним теоретичним і практичним матеріалом курси «Корекційна педагогіка», «Основи параолімпійського спорту», «Спеціальна психологія», що читаються протягом багатьох років на факультетах: медичному ЗДМУ, соціальної педагогіки та психології, фізичного виховання ЗНУ.

Особливістю цієї монографії є те, що вона складена лауреатом премії Президента України, вчителем року – 2006 Північної Ірландії Крет Я.В., нею узагальнений досвід фахівців, безпосередньо працюючих із дітьми в клініках, консультаціях Північної Ірландії та України. Показані нетрадиційні методи навчання на заняттях з дітьми з аутизмом. Численні випадки, які описуються в монографії, роблять теоретичну побудову і висновки виразними і зрозумілими, допомагаючи розпізнати відхилення в розвитку дитини та окреслити шляхи їх корекції.

Монографія розрахована на студентів, аспірантів, докторантів, лікарів, психологів, учителів, вихователів.

  

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : [навч.-метод. посіб. у 9 кн.] / М-во освіти і науки України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. Колупаєвої А. А.]. — К. : Літопис-XX, [200-]-. — (Інклюзивна освіта).

Кн. 1 : Інклюзивна освіта: вибір батьків / [Колупаєва А. А. та ін.], 2010. — 70 с. : табл. — Бібліогр.: с. 69.

 

Навчально-методичні матеріали висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами; методичні рекомендації щодо забезпечення навчальних потреб таких учнів вдома та в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; поради батькам стосовно взаємодії з учителями та фахівцями, обстоювання інтересів своєї дитини.

Посібник адресовано батькам дітей з особливостями психофізичного розвитку, педагогам загальноосвітніх закладів, методичним працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, студентам педагогічних вузів, працівникам соціальних служб.

 

Спільне викладання в інклюзивному класі : [метод. матеріали] / Всеукр. фонд ”Крок за кроком”, Проект ”Інклюзивна освіта: крок за кроком” ; [уклад. Софій Н. З.]. — Київ : Плеяди, 2015. — 69 с. : табл. — (Серія ”Інклюзивна освіта: крок за кроком”).

 

 

Запропоновані методичні матеріали – це конкретні практичні поради та рекомендації вчителям про спільне викладання в інклюзивному класі: з чого варто починати, як розподілити обов’язки зі своїм партнером, як спільно працювати над розробкою індивідуальної програми розвитку дитини, як проводити моніторинг прогресу дітей, як вибудовувати взаємини з батьками та ін. Подаються різні варіанти спільного викладання, їх переваги та недоліки; особливий акцент робиться на необхідності розвитку соціальних навичок у школярів, вихованні дружніх взаємин і позитивної «Я-концепції», наповненні навчальної атмосфери радістю та добрим настроєм.

Матеріали адресовано педагогам, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам системи вищої педагогічної освіти.

 

  

Геддон, Марк.

Загадковий нічний інцидент із собакою : роман / Марк Геддон ; пер. [з англ.] Анастасія Рогоза. — Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. — 221, [1] с. : іл.

 

 

 

Світ п’ятнадцятирічного Крістофера Буна, хлопчика із синдромом Аспергера, обмежений власним будинком, школою для дітей з особливими потребами та найближчими сусідами. Найбільше у світі йому подобаються математика – за її логічність, собаки – за зрозумілість їх чотирьох емоцій та зоряне небо – за його незмінність і передбачуваність. Він підфарбовує червоним різнокольорову їжу і не зносить обіймів навіть власних батьків, бо будь-які доторки викликають у нього справжні страждання. Але розпочавши, як його улюблений Шерлок Холмс, розслідування вбивства сусідського пуделя, він наважиться на мандрівку, що переверне життя його та його батьків...

 

Лівін, Марк.

Рікі та дороги / Марк Лівін ; [передм. А. Баштового]. — Харків : Vivat, 2017. — 139, [2] с. : іл.

 

 

Чотирнадцятилітній Матвій, хлопчик із синдромом Аспергера, втікає до лісу, щоб знайти себе. Прагнучи порозумітися з власним "я", він розповідає про свої почуття, родину, світ,який водночас розбився на друзки,як тарілка. І про неймовірного друга-рудого собаку із чорною лапкою, купою історій і специфічним почуттям гумору. Розповідає про свої вподобання і тривоги. І про те,що рідні можуть помирати двічі...

Це важлива і вкрай потрібна книжка про вміння приймати інакшість людей і про любов. Книжка про усвідомлений біль і неусвідомлені страхи, про раз і назавжди визначені правила і про час,коли їх варто порушити.

 

 

 

четвер, 26 жовтня 2023 р.

27 жовтня - День української писемності та мови

 Книги, на які варто звернути увагу читача у День української писемності та мови

 

До цієї важливої дати пропонуємо вашій увазі добірку книг, що в тій або іншій формі розкривають і транслюють тему мовного питання зі сторінок у свідомість читача.

 

РОЗДІЛ І: ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
Білецький-Носенко П. Словник української мови / П. Білецький-Носенко. – К.:Наукова думка, 1966. – 421 с.
Велесова книга: збірка праукраїнських пам'яток. 1 тис. до нової доби – 1 тис. нової доби / упоряд. Б. Яценко. – К., 2001. – 332 с.Галятовський Іоаникій Ключ розуміння / І. Галятовський. – К.: Наукова думка, 1985. – 446 с.Граматика слов'янська І.Ужевича / підгот. до друку І.К. Білодід, Є.М. Кудрицький. – К.: Наукова думка, 1970. – 113 с.
Вступну статтю “Іван Ужевич і його граматика” написали І.К. Білодід і Є.М. Кудрицький. Переклад латинського тексту на українську мову, а також примітки, словопокажчик та бібліографія належать Є.М. Кудрицькому.Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / М.С. Грушевський. – К.: Веселка, 1991. – 46 с.: іл. – (Укр. відродження).
Ділова і народно-розмовна мова ХVІІІ ст. / підгот. до вид. В.А. Передрієнко. – К.: Наукова думка, 1976. – 416 с.
Єфремов С.О. Історія українського письменства / С.О. Єфремов. – К.: Феміна, 1995. – 688 с.
Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / уклад. та перекл. В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. - К.: Дніпро, 2006. – 974с., іл.
Зеров М. Українське письменство / М. Зеров. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 1301с.
Коваль А.П. Спочатку було слово: крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль. – К.: Либідь, 2001. – 312 с.
Грамоти ХІV ст. / упорядкув., вступ. стат., комен. і словники-покажчики М.М. Пещак. – К.: Наукова думка, 1974 с.
Писемні документи ХІV ст. представлені у збірці, являють собою пам’ятки юридично-ділового стилю давньої української літературної мови. Крім самих текстів пам’яток, що в міру можливості супроводжуються фотокопіями оригіналів, читач знайде у виданні бібліографію історичної, палеографічної та мовознавчої літератури як до кожної грамоти зокрема, так і до тих історичних осіб і географічних назв, що згадуються в цих документах і подаються в покажчиках.
Різночитання публікацій пам’яток, вперше зведені разом, допоможуть майбутнім дослідникам уточнити неясні місця з текстів оригіналів.
Лексикони словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського / підгот. до вид. В.В. Німчук. – К.: Наукова думка, 1973. – 541 с.
Рукописні “Лексикон латинський” Є. Славинецького та “Лексикон словено-латинський” Є. Славинецького й А. Корецького-Сатановського – важливі пам’ятки, в яких відбиті словникові скарби не тільки церковнослов’янської, але й української мови середини ХVІІ ст. Вони дають багатий матеріал для вивчення лексики, словотвору й фонетики української мови тієї доби.
У вступному дослідженні до публікованих текстів дається характеристика різних списків словників, аналіз їх з погляду історії української мови й лексикографії, показано значення “Лексиконів” в історії мовознавства.
Лексикон словенороський Памви Беринди / підготов. тексту і вступ. стат. В.В. Німчука. - К.: Вид-во Акад. наук Української РСР, 1961 с.
“Лексикон словенороський” Памви Беринди – визначна пам’ятка східнослов’янської лексикографії початку ХVІІ ст.
Праця П. Беринди є важливим джерелом вивчення словникового складу української мови ХVІІ ст., а також цінним посібником при читанні українських, російських і білоруських пам’яток, писаних цекровнослов'янською мовою.
У передмові подається мовно-історичний та палеографічний опис пам’ятки.
Огієнко Іван (Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / І.Огієнко. – 2-ге вид., випр. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 436 с.: іл.
Повість врем'яних літ: літопис (За Іпатським списком) / пер. з давньоруської, післяслово, комент. В.В. Яременко. – К.: Рад. письм., 1990. – 558 с.
Спадщина поколінь: прадавні українські літературні пам’ятки / упоряд. передм. і комен. Мукомелі О.Г. – К.: Грамота, 2005. – 592с. – ( Сер. “Шк. Б-ка”).


 

РОЗДІЛ: ІІ КЛАСИКИ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА.

 

Будівничий української державності: хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Д. Павличко. - К.: Вид. Дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 640 с.: портр.

Винниченко В. Вибрані твори / В. Винниченко. – К.: Сакцент Плюс, 2005. – 256 с.

Зворушене серце: Твори Ольги Кобилянської: навч. посіб. : У 2 кн. / упоряд. Чічановського А. А.; передм., комент. Дем'янівської Л. С. - К.: Грамота, 2003. – (Сер. “Шк. б-ка”). Кн. 1. - 2003. – 464 с.

Кобилянська О. Ю. Людина: повісті, оповід.: Для ст. шк. Віку / О.Ю. Кобилянська. – К.: Веселка, 2000. – 350 с.: іл.
Квітка-Основ'яненко Григорій. Вибрані твори / Г. Квітка-Основ'яненко. - Х.: Прапор, 2008. - 480 с.
Твори видатного українського прозаїка і драматурга Григорія Квітки-Основяненка, які увійшли до цієї збірки, заклали фундамент нової української прози. Їм притаманні глибокий патріотизм та висока художня майстерність. Вони яскраво представляють різноманітні боки народного життя, у найтонших нюансах віддзеркалюють особливості українського національного характеру.
Присвячується 230-річчю від дня народження письменника.
Котляревський І. П. Енеїда: поема / І. П. Котляревський. – К.: Книга, 2008. – 384 с.: іл.
Поема видатного класика української літератури І.П. Котляревського (1769-1838) з ілюстраціями відомого художника-постановника анімаційних фільмів, члена спілки кінематографістів України Івана Будза.
Сковорода Г. Твори: У 2 т. / Г. Сковорода – 2-ге вид., випр. - К.: ТОВ Вид-во “Обереги”, 2005. – (київська б-ка давнього укр. письменства).
Т. 1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. – 528 с.: портр. – Бібліогр: с. 36-46.є
До двотомника творів Григорія Сковороди (1722-1794) увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного українського письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства. Написані книжною староукраїнською мовою і впреше повністю перекладені на сучасну українську літературну мову, вони відкривають читачеві дивосвіт думок і образів великого народного любомудра.
Розраховано на широкого читача.
Майстер драми: драматичні твори І. Карпенка-Карого: навч. посіб. / упорядкув. Чічановського А. А.; передм. Дем'янівської Л. С. - К.: Грамота, 2004. – 496 с.
Мирний Панас. Твори: В 2 т. / П.Мирний – К.: Наук. думка, 1989. – 752 с.: портр.
Нечуй-Левицький Іван. Кайдашева сім'я; Хмари: повісті / І. Нечуй-Левицький. – К.: Наук. думка, 2001. – 504 с. – (Б-ка школяра )
Руданський Степан Усі твори в одному томі / С. Руданський. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. - 520 с. – ( Поет. Поличка “Перуна”).
Старицький М. П. Руїна: історична проза / М.П. Старицький. – Х.: Факт, 2008. – 624 с.
Стефаник В. С. Моє слово: новели, оповід., автобіогр. та критич. матеріали, витяги з листів: для серед. та старш. шк. віку / В.С. Стефаник; Упоряд., передм. та приміт. Л. С.Дем'янівської. – К.: Веселка, 2001 – 319 с.: іл.
Велика трійця: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка / пер. груз., упоряд., вступні тексти Р. Чілачави. - К.: Етнос, 2005. – 336 с.: портр.; іл. – Укр., груз.
Видання об'єднує кращі зразки поетичної творчості найвеличніших українських поетів-класиків Т. Шевченка, І. Франка та Лесі Українки. Поетичні тексти подано мовою оригіналу та в перекладі грузинською відомого українського й грузинського поета Р. Чілачави.
Збірник ілюстрований репродукціями живописних і графічних творів Т. Шевченка, а також автографами окремих творів усіх трьох авторів, фотоматеріалами, які відображають їхній життєвий і творчий шлях.


Українка Леся. Горить моє серце: вірші та поеми /Л. Українка. – К.: ВАТ Вид-во “Київська правда”, 2004. – 464 с.
До запропонованої читачеві книжки ввійшли вірші та поеми Лесі Українки, великої української поетеси, чия літературна спадщина є невід'ємною, обсяговою і потужною частиною духовної скарбниці нашого народу, повноцінною складовою всього світового красного письменства.
Шевченко Тарас. Усі твори в одному томі / Т. Шевченко. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. - 824 с.
Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я.

РОЗДІЛ IIІ: СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КНИГА ВИСОКОГО РЕЙТИНГУ

 


Андрухович Ю. І. Таємниця: замість роману / Ю.І. Андрухович. – Х. : Фоліо, 2007. – 478 с. – (Сер. “Література ”).
Брати Капранови Приворотне зілля: роман / Брати Капранови. – К.: Джерела М, 2004. – 288 с.
Дереш Любко Архе. Монолог, який усе ще триває: роман. – Л.: Кальварія, 2005. - 276 с.
Дяченки, Марина та Сергій. Шрам: роман / Марина та Сергій Дяченки. – К.: Зелений Пес. Гамазин, 2006. – 336 с.
Забужко  Оксана. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – 4-е вид. – К.: Факт, 2007. - 148 с. – (Сер. “Висока полиця”).

Зарівна Т. П. Хроніка від жінки: романи / Т.П. Зарівна. – К.: Укр. письменник, 2003. – 256 с.

Карпа І. І. 50 хвилин трави (Коли помре твоя краса) / І. І. Карпа. – Х.: Фоліо, 2004. – 239 с. – (Сер. “Графіті”).

Курков А. Ю. Пригоди Пустомеликів та інші історії / А.Ю. Курков; пер. з рос. В. Германа; худож. Ю. Ясинська. – К.: Махаон, 2003. – 112 с.: іл. – (Сер. “Всі-всі-всі найулюбленіші книжки”).
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: антологія 1917-1933: поезія – проза – драма – Евсей / Ю. Лавріненко . – К.: Смолоскип, 2002. – 984 с. : портр.
Матіос Марія Солодка Даруся / Марія Матіос. – вид. 3-тє. – Л.: ЛА “ПІРАМІДА”, 2005. – 176 с.
Матіос Марія Щоденник страченої: психологічна розвідка / Марія Матіос. – Л. : ЛА “ПІРАМІДА”, 2005. – 192 с.
Плачинда, Сергій Лебедія (Як і коли виникла Україна): есе / С. Плачинда. – К.: ВАТ Вид-во “Київська правда”, 2005. – 160 с.
Поезія: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус. – 2-ге вид., доп. – К.: Наук. думка, 2000. – 272 с.: портр. – ( Б-ка школяра).
Роздобудько І. Гудзик / І. Роздобудько. – Х.: Фоліо, 2008. – 222 с. – (Сер. “Колібрі”).
  Ковальова Оксана Мамо, я хочу жити. – 2023. – 296 с. Жанри: Книги про війну, Військова справа, спецслужби.

  Книга “Мамо, я хочу жити…” – вираз глибокого життєвого досвіду та невмирущої віри у правду і справедливість, написана видатною журналісткою Оксаною Ковальовою, яка має 30-річний досвід роботи в газетах, журналах та ТБ. Ця книга – це зворушлива повість про відвагу та відданість, про прагнення зробити все можливе для розкриття правди, навіть у найскладніших обставинах