четвер, 26 жовтня 2023 р.

27 жовтня - День української писемності та мови

 Книги, на які варто звернути увагу читача у День української писемності та мови

 

До цієї важливої дати пропонуємо вашій увазі добірку книг, що в тій або іншій формі розкривають і транслюють тему мовного питання зі сторінок у свідомість читача.

 

РОЗДІЛ І: ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
Білецький-Носенко П. Словник української мови / П. Білецький-Носенко. – К.:Наукова думка, 1966. – 421 с.
Велесова книга: збірка праукраїнських пам'яток. 1 тис. до нової доби – 1 тис. нової доби / упоряд. Б. Яценко. – К., 2001. – 332 с.Галятовський Іоаникій Ключ розуміння / І. Галятовський. – К.: Наукова думка, 1985. – 446 с.Граматика слов'янська І.Ужевича / підгот. до друку І.К. Білодід, Є.М. Кудрицький. – К.: Наукова думка, 1970. – 113 с.
Вступну статтю “Іван Ужевич і його граматика” написали І.К. Білодід і Є.М. Кудрицький. Переклад латинського тексту на українську мову, а також примітки, словопокажчик та бібліографія належать Є.М. Кудрицькому.Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / М.С. Грушевський. – К.: Веселка, 1991. – 46 с.: іл. – (Укр. відродження).
Ділова і народно-розмовна мова ХVІІІ ст. / підгот. до вид. В.А. Передрієнко. – К.: Наукова думка, 1976. – 416 с.
Єфремов С.О. Історія українського письменства / С.О. Єфремов. – К.: Феміна, 1995. – 688 с.
Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / уклад. та перекл. В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. - К.: Дніпро, 2006. – 974с., іл.
Зеров М. Українське письменство / М. Зеров. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 1301с.
Коваль А.П. Спочатку було слово: крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль. – К.: Либідь, 2001. – 312 с.
Грамоти ХІV ст. / упорядкув., вступ. стат., комен. і словники-покажчики М.М. Пещак. – К.: Наукова думка, 1974 с.
Писемні документи ХІV ст. представлені у збірці, являють собою пам’ятки юридично-ділового стилю давньої української літературної мови. Крім самих текстів пам’яток, що в міру можливості супроводжуються фотокопіями оригіналів, читач знайде у виданні бібліографію історичної, палеографічної та мовознавчої літератури як до кожної грамоти зокрема, так і до тих історичних осіб і географічних назв, що згадуються в цих документах і подаються в покажчиках.
Різночитання публікацій пам’яток, вперше зведені разом, допоможуть майбутнім дослідникам уточнити неясні місця з текстів оригіналів.
Лексикони словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського / підгот. до вид. В.В. Німчук. – К.: Наукова думка, 1973. – 541 с.
Рукописні “Лексикон латинський” Є. Славинецького та “Лексикон словено-латинський” Є. Славинецького й А. Корецького-Сатановського – важливі пам’ятки, в яких відбиті словникові скарби не тільки церковнослов’янської, але й української мови середини ХVІІ ст. Вони дають багатий матеріал для вивчення лексики, словотвору й фонетики української мови тієї доби.
У вступному дослідженні до публікованих текстів дається характеристика різних списків словників, аналіз їх з погляду історії української мови й лексикографії, показано значення “Лексиконів” в історії мовознавства.
Лексикон словенороський Памви Беринди / підготов. тексту і вступ. стат. В.В. Німчука. - К.: Вид-во Акад. наук Української РСР, 1961 с.
“Лексикон словенороський” Памви Беринди – визначна пам’ятка східнослов’янської лексикографії початку ХVІІ ст.
Праця П. Беринди є важливим джерелом вивчення словникового складу української мови ХVІІ ст., а також цінним посібником при читанні українських, російських і білоруських пам’яток, писаних цекровнослов'янською мовою.
У передмові подається мовно-історичний та палеографічний опис пам’ятки.
Огієнко Іван (Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / І.Огієнко. – 2-ге вид., випр. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 436 с.: іл.
Повість врем'яних літ: літопис (За Іпатським списком) / пер. з давньоруської, післяслово, комент. В.В. Яременко. – К.: Рад. письм., 1990. – 558 с.
Спадщина поколінь: прадавні українські літературні пам’ятки / упоряд. передм. і комен. Мукомелі О.Г. – К.: Грамота, 2005. – 592с. – ( Сер. “Шк. Б-ка”).


 

РОЗДІЛ: ІІ КЛАСИКИ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА.

 

Будівничий української державності: хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Д. Павличко. - К.: Вид. Дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 640 с.: портр.

Винниченко В. Вибрані твори / В. Винниченко. – К.: Сакцент Плюс, 2005. – 256 с.

Зворушене серце: Твори Ольги Кобилянської: навч. посіб. : У 2 кн. / упоряд. Чічановського А. А.; передм., комент. Дем'янівської Л. С. - К.: Грамота, 2003. – (Сер. “Шк. б-ка”). Кн. 1. - 2003. – 464 с.

Кобилянська О. Ю. Людина: повісті, оповід.: Для ст. шк. Віку / О.Ю. Кобилянська. – К.: Веселка, 2000. – 350 с.: іл.
Квітка-Основ'яненко Григорій. Вибрані твори / Г. Квітка-Основ'яненко. - Х.: Прапор, 2008. - 480 с.
Твори видатного українського прозаїка і драматурга Григорія Квітки-Основяненка, які увійшли до цієї збірки, заклали фундамент нової української прози. Їм притаманні глибокий патріотизм та висока художня майстерність. Вони яскраво представляють різноманітні боки народного життя, у найтонших нюансах віддзеркалюють особливості українського національного характеру.
Присвячується 230-річчю від дня народження письменника.
Котляревський І. П. Енеїда: поема / І. П. Котляревський. – К.: Книга, 2008. – 384 с.: іл.
Поема видатного класика української літератури І.П. Котляревського (1769-1838) з ілюстраціями відомого художника-постановника анімаційних фільмів, члена спілки кінематографістів України Івана Будза.
Сковорода Г. Твори: У 2 т. / Г. Сковорода – 2-ге вид., випр. - К.: ТОВ Вид-во “Обереги”, 2005. – (київська б-ка давнього укр. письменства).
Т. 1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. – 528 с.: портр. – Бібліогр: с. 36-46.є
До двотомника творів Григорія Сковороди (1722-1794) увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного українського письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства. Написані книжною староукраїнською мовою і впреше повністю перекладені на сучасну українську літературну мову, вони відкривають читачеві дивосвіт думок і образів великого народного любомудра.
Розраховано на широкого читача.
Майстер драми: драматичні твори І. Карпенка-Карого: навч. посіб. / упорядкув. Чічановського А. А.; передм. Дем'янівської Л. С. - К.: Грамота, 2004. – 496 с.
Мирний Панас. Твори: В 2 т. / П.Мирний – К.: Наук. думка, 1989. – 752 с.: портр.
Нечуй-Левицький Іван. Кайдашева сім'я; Хмари: повісті / І. Нечуй-Левицький. – К.: Наук. думка, 2001. – 504 с. – (Б-ка школяра )
Руданський Степан Усі твори в одному томі / С. Руданський. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. - 520 с. – ( Поет. Поличка “Перуна”).
Старицький М. П. Руїна: історична проза / М.П. Старицький. – Х.: Факт, 2008. – 624 с.
Стефаник В. С. Моє слово: новели, оповід., автобіогр. та критич. матеріали, витяги з листів: для серед. та старш. шк. віку / В.С. Стефаник; Упоряд., передм. та приміт. Л. С.Дем'янівської. – К.: Веселка, 2001 – 319 с.: іл.
Велика трійця: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка / пер. груз., упоряд., вступні тексти Р. Чілачави. - К.: Етнос, 2005. – 336 с.: портр.; іл. – Укр., груз.
Видання об'єднує кращі зразки поетичної творчості найвеличніших українських поетів-класиків Т. Шевченка, І. Франка та Лесі Українки. Поетичні тексти подано мовою оригіналу та в перекладі грузинською відомого українського й грузинського поета Р. Чілачави.
Збірник ілюстрований репродукціями живописних і графічних творів Т. Шевченка, а також автографами окремих творів усіх трьох авторів, фотоматеріалами, які відображають їхній життєвий і творчий шлях.


Українка Леся. Горить моє серце: вірші та поеми /Л. Українка. – К.: ВАТ Вид-во “Київська правда”, 2004. – 464 с.
До запропонованої читачеві книжки ввійшли вірші та поеми Лесі Українки, великої української поетеси, чия літературна спадщина є невід'ємною, обсяговою і потужною частиною духовної скарбниці нашого народу, повноцінною складовою всього світового красного письменства.
Шевченко Тарас. Усі твори в одному томі / Т. Шевченко. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. - 824 с.
Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я.

РОЗДІЛ IIІ: СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КНИГА ВИСОКОГО РЕЙТИНГУ

 


Андрухович Ю. І. Таємниця: замість роману / Ю.І. Андрухович. – Х. : Фоліо, 2007. – 478 с. – (Сер. “Література ”).
Брати Капранови Приворотне зілля: роман / Брати Капранови. – К.: Джерела М, 2004. – 288 с.
Дереш Любко Архе. Монолог, який усе ще триває: роман. – Л.: Кальварія, 2005. - 276 с.
Дяченки, Марина та Сергій. Шрам: роман / Марина та Сергій Дяченки. – К.: Зелений Пес. Гамазин, 2006. – 336 с.
Забужко  Оксана. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – 4-е вид. – К.: Факт, 2007. - 148 с. – (Сер. “Висока полиця”).

Зарівна Т. П. Хроніка від жінки: романи / Т.П. Зарівна. – К.: Укр. письменник, 2003. – 256 с.

Карпа І. І. 50 хвилин трави (Коли помре твоя краса) / І. І. Карпа. – Х.: Фоліо, 2004. – 239 с. – (Сер. “Графіті”).

Курков А. Ю. Пригоди Пустомеликів та інші історії / А.Ю. Курков; пер. з рос. В. Германа; худож. Ю. Ясинська. – К.: Махаон, 2003. – 112 с.: іл. – (Сер. “Всі-всі-всі найулюбленіші книжки”).
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: антологія 1917-1933: поезія – проза – драма – Евсей / Ю. Лавріненко . – К.: Смолоскип, 2002. – 984 с. : портр.
Матіос Марія Солодка Даруся / Марія Матіос. – вид. 3-тє. – Л.: ЛА “ПІРАМІДА”, 2005. – 176 с.
Матіос Марія Щоденник страченої: психологічна розвідка / Марія Матіос. – Л. : ЛА “ПІРАМІДА”, 2005. – 192 с.
Плачинда, Сергій Лебедія (Як і коли виникла Україна): есе / С. Плачинда. – К.: ВАТ Вид-во “Київська правда”, 2005. – 160 с.
Поезія: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус. – 2-ге вид., доп. – К.: Наук. думка, 2000. – 272 с.: портр. – ( Б-ка школяра).
Роздобудько І. Гудзик / І. Роздобудько. – Х.: Фоліо, 2008. – 222 с. – (Сер. “Колібрі”).
  Ковальова Оксана Мамо, я хочу жити. – 2023. – 296 с. Жанри: Книги про війну, Військова справа, спецслужби.

  Книга “Мамо, я хочу жити…” – вираз глибокого життєвого досвіду та невмирущої віри у правду і справедливість, написана видатною журналісткою Оксаною Ковальовою, яка має 30-річний досвід роботи в газетах, журналах та ТБ. Ця книга – це зворушлива повість про відвагу та відданість, про прагнення зробити все можливе для розкриття правди, навіть у найскладніших обставинах

четвер, 18 травня 2023 р.

Нові надходження. Бібліографічний огляд літератури про Голодомор

 Масові штучні  голоди: пам'ятаємо, вшановуємо: матеріали Міжнар. Форуму ( м.Київ, 7 вересня 2021 р.). Пам'яті жертв Голодомору – геноциду українців 1932 – 1933 рр., до 100 – х роковин мас. штуч. голоду 1921 – 1923 рр., 75 – х роковин мас. штуч. Голоду 1946 – 1947 рр. / Верховна Рада України та ін.; редкол. : О. Стасюк, В. Сергійчук, В. Малько. – Харків: Право, 2021. – 240 с.

 

Представлено матеріали Міжнародного форуму зазначеної тематики, що пройшов у Києві 7 вересня 2021 року.

 

https://drive.google.com/file/d/1A9rltur48EJXz_k8te2uBDZxwFqmU0-


 

Голодомор – геноцид: термінологія / Національний музей Голодомору – геноциду, інститут дослідження Голодомору / авт.колектив: В. Марочко, С. Старовойт, Л. Артеменко, Д. Байкєніч, І. Батирєва, О. Вигодованець, Я. Гринько, М. Костів, Ю. Коцур, Т. Кравчук, І. Курганська, К. Лук'янець, Т. Сопронюк, Я. Городняк, Г. Голобєва. –К.: Майстер книг, 2019. – 64с.

Науково-популярне видання, що містить роз’яснення найчастіше вживаних термінів, пов’язаних зі злочином Голодомору-геноциду. Адресоване краєзнавцям, викладачам, вчителям, студентам, школярам - широкому колу читачів, зацікавлених історією України.

 

Міфи про Голодомор / автор тексту Віктор Брехуненко; Національний музей Голодомору – геноциду. Дрогобич: Коло, 2020. 68 с.

Науково - популярне видання, що спростовує ключові міфи про Голодомор в Україні, які були спрямовані на те, щоб заперечити сам факт Голодомору, розмити геноцидну природу цього найкривавішого злочину проти українців, зняти з Кремля тавро організатора й перекласти відповідальність за всі події на рядових виконавців…

 https://historybooks.com.ua/prosmotr_podrobnuy.php?id=6030

 


«Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства». Володимир Сергійчук / Видавництво: ПП Сергійчук М.І., Вишгород, 2015, - 168с.. Палітурка м’яка, книжка добре збережена.

У пропонованій книзі на основі архівних документів і спогадів очевидців обґрунтовується закономірність визначення Голодомору 1932 – 1933 років в Україні геноцидом українства відповідно до конвенції ООН щодо запобігання злочинів проти людства.

 https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789662911695

 

 «Нариси про Голодомор. Або навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців».Олеся Стасюк / Олеся Стасюк. –Київ: видавець Мельник М. Ю., 2019. – 216 с.


Безумовно, Голодомор-геноцид 1932–1933 років – це лише один епізод у набагато довшій та складнішій історії примусу, придушення та насильства проти українців з боку комуністичного режиму, але оскільки предметом розгляду є саме він, то хотілося б почати з розуміння суті цього злочину.

 

 Навчальний посібник для вчителів «Голодомор 1932–1933 років – геноцид української нації». – Київ: Видавництво Марка Мельника (ФОП Мельник М. Ю.), 2021. – 336 с.: іл.

 Є одним із перших навчальних видань, яке повною мірою висвітлює передумови, обставини та наслідки Голодомору-геноциду та масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. у широкому історичному контексті як української, так і всесвітньої історії.

 http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5040/1/%D0%93%D0%BE%D0

  


«Геноцид українців 1932–1933 за матеріалами досудових розслідувань» / упоряд.: О. Петришин, М. Герасименко, О. Стасюк ; Нац. Акад.. прав. Наук України ; вступ. Слово: О.Петришин. – Вид. 2- ге, допов. – Київ; Харків: Право,  2022. – 664 с.

Містить укази та розпорядження президентів України щодо вшанування пам’яті українців, знищених комуністичним тоталітарним режимом у 1932–1933 роках. Основу джерельної бази видання формує вибірка з матеріалів архівної кримінальної справи №475, яка складається із 331 тому та зберігається в архіві Київського апеляційного суду.

https://drive.google.com/file/d/1qmfEZOYOUyzUyjv7EWjEgMX3aw7TLUI

 

«Що дала Україна світові» автор Володимир Сергійчук: Видання третє, доповнене. – В.: ПП Сергійчук М.І., 2015 – 516 с.


У пропонованій книзі вперше комплексно оцінено внесок видатних українців у розвиток світової науки, техніки, освіти і культури. Споконвіку Україна була відома як велика житниця, як інтелектуальне й духовне джерело Європи та світу. Вона збагатила всесвітню скарбницю філософської думки, богослов'я, мистецтва, літератури. На українській землі зароджувалися й втілювалися в життя геніальні ідеї й найпередовіші технології, які сформували сучасну цивілізацію.  Джерело: https://nashformat.ua/products/scho-dala-ukraina-svitovi-305010

https://www.yakaboo.ua/ua/scho-dala-ukraina-svitovi.html

 

Диск «Живі» — український документальний фільм режисера Сергія Буковського. Прем'єра фільму відбулася у столичному Будинку кіно 21 листопада 2008 року.

Голодомор-геноцид у фільмі «Живі» вплетено в сюжет світових подій 1930-х pp.: наслідки великої депресії у США, прихід до влади Гітлера у Німеччині, виморення сталінським режимом українських селян… Останні боролися за свої права, а їх у 1933-му позбавили найменшої можливості вибору і закатували голодом. Разом з тим, показано і боротьбу Й. Сталіна з  націонал-комунізмом і будь-якими проявами самостійної національної політики.

Своєрідним провідником у фільмі виступає британський журналіст Ґарет Джонс, чия правда про трагедію українців не була почута на Заході. Його доповнюють свідки Голодомору.

 https://holodomormuseum.org.ua/film/zhivi/