понеділок, 1 квітня 2024 р.

2 квітня - Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм

 


  У рамках ініціативи, бібліотека рекомендує бібліографічний огляд літератури, яка містить інформацію про аутизм. Радимо скористатися посиланням.

 

Шульженко, Діна.  

Аутизм – не вирок / Діна Шульженко. — Львів : Кальварія, 2010. — 218, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 195–217.

 

 

У книзі представлено авторський підхід до проблеми подолання спектра аутистичних порушень. Автор розкриває сутність мислення, поведінки та діяльності аутичних дітей, пропонує свої погляди, принципи, форми роботи і методи формування адекватних психологічних установок, що забезпечують свідомий контроль над основними позиціями життя аутичної дитини. Особливу увагу приділено прогностичному потенціалові особистості аутичної дитини, обґрунтовано необхідність урахування в процесі досягнення цієї мети виокремлених вікових меж вихованців, що впливають на розгортання процесу їхнього морально-духовного розвитку.

Книгу адресовано практичним психологам, педагогам, батькам, керівникам освітніх закладів, науковцям, студентам і викладачам вищих медичних та педагогічних навчальних закладів, усім зацікавленим у процесах корекційного виховання і творчого розвитку аутичних дітей.

 

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : [навч.-метод. посіб. у 9 кн.] / М-во освіти і науки України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. Колупаєвої А. А.]. — К. : Літопис-XX, [200-]-. — (Інклюзивна освіта).

Кн. 8 : Дитина з аутизмом / [авт. Скрипник Т. В.], 2010. — 36 с.

 

 

Навчально-методичні матеріали висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами; методичні рекомендації щодо забезпечення навчальних потреб таких учнів вдома та в інклюзивних умовах загальноосвітнього  закладу; поради батькам стосовно взаємодії з учителями та фахівцями, обстоювання інтересів своєї дитини.

Посібник адресовано батькам дітей з особливостями психофізичного розвитку, педагогам загальноосвітніх закладів, методичним працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, студентам педагогічних вузів, працівникам соціальних служб.

                                                 

 Скрипник, Тетяна Вікторіна.

Феноменологія аутизму / Т. В. Скрипник ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : Фенікс, 2010. — 365 с. : іл., табл. — Бібілогр.: с. 338-354.

 

 

У монографії систематизовано світовий досвід вивчення аутизму як у теоретичному, так і в експериментальному аспектах; подано змістовний виклад дієвих корекційних стратегій, які застосовують у роботі з такими дітьми. Феноменологічний підхід сприяв опрацюванню діагностичного інструментарію, який дає змогу розкрити унікальність кожної аутичної дитини та її родини. З’ясування сутності аутизму, відповідно до феноменологічної традиції, здійснено за моделлю ідеального типу. Установлено зв’язок між діагностичними висновками й корекційними програмами; визначено критерії та показники динаміки позитивних перетворень у аутичних дітей як наслідок послідовного втілення педагогами і батьками узгоджених корекційних заходів.

Монографію адресовано фахівцям у царині загальної, спеціальної та медичної психології, науковцям і практикам, студентам факультетів психологічного і педагогічного профілю, батькам дітей з особливими освітніми потребами.

  

Сухіна, І. В.

Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : посібник / [Сухіна І., Риндер І., Скрипник Т. ; за ред. Сухіної І. В.] ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. — 191 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 185–191.

 

Посібник присвячено вирішенню питання ранньої психологічної допомоги дітям з розладами аутистичного спектра. У ньому обґрунтовано актуальність даної проблематики, проаналізовано досвід становлення системи раннього втручання в інших країнах, а також вітчизняний. Окреслено психологічні особливості дітей раннього віку з аутизмом та намічено шляхи допомоги. Розглянуто вплив родини на виховання дитини раннього віку з аутизмом. Запропоновано психологічну модель раннього втручання для дітей з аутизмом. Наведено стандарти надання ранньої допомоги дітям раннього віку з розладами аутистичного спектра.

Посібник стане у нагоді фахівцям психолого-педагогічного профілю, науковцям і практикам.

  

Крет, Яна Віталіївна.

Рання діагностика та корекція психомоторики дітей з аутизмом / Я. В. Крет ; Держ. вищ. навч. закл. ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2007. — 606 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 228-268.

 

 

Монографія забезпечує необхідним теоретичним і практичним матеріалом курси «Психологія аномальної дитини», «Корекційна педагогіка», «Основи параолімпійського спорту», «Емоційні розлади в дитячому віці», що читаються протягом багатьох років на факультетах: медичному ЗДМУ, соціальної педагогіки та психології, фізичного виховання ЗНУ.

Особливістю цієї монографії є те, що вона складена лауреатом премії Президента України, вчителем року – 2006 Північної Ірландії Крет Я.В., нею узагальнений досвід фахівців, безпосередньо працюючих із дітьми в клініках, консультаціях Північної Ірландії та України. Показані нетрадиційні методи корекції психомоторики на уроках і позакласних заняттях, додається значна кількість карт обстежень, конспектів занять із дітьми з вадами психофізичного розвитку. Численні випадки, які описуються в монографії, роблять теоретичну побудову і висновки виразними і зрозумілими, допомагаючи розпізнати відхилення в розвитку дитини і накреслити шляхи їх корекції.

У зарубіжній психологічній літературі не існує аналогічного видання за обширністю і різноманітністю подання у монографії теоретичних концепцій та за осягненням клінічних виявлень аномального розвитку дітей.

Монографія розрахована на студентів, аспірантів, докторантів, лікарів, психологів, учителів, вихователів.

  

Яковлева, Леся Миколаївна.

Психологічний супровід дітей-аутистів / Леся Яковлева. — К. : Ред. загальнопед. газ., 2013. — 119 с. : табл. — (Бібліотека ”Шкільного світу” - Психолог. Бібліотека - Соціальний педагог. Бібліотека). — Бібліогр.: с. 119.

 

 

У книжці розглянуто проблему формування комунікативних навичок у дітей із проявами раннього дитячого аутизму, проведено теоретичне розмежування аутизму та інших порушень розвитку.

Представлено діагностику розвитку дітей із цією проблемою, визначено основні принципи складання індивідуальної програми та алгоритм проведення колекційної роботи з ними. Наведено перелік психотерапевтичних та сенсорних ігор, рекомендації щодо роботи з батьками.

Для дефектологів, психологів, батьків та всіх, хто цікавиться цією темою.

  

Квітка, Наталія.

Музикотерапія : програм.-метод. комплекс / Наталія Квітка. — Київ : Ред. газет з дошк. та початк. освіти, 2013. — 74, [1] с. : іл., табл. — (Бібліотека ”Шкільного світу” - Дитячий садок. Бібліотека). — Бібліогр.: с. 73–75.

 

 

У програмно-методичному комплексі розкрито значення музикотерапії для дітей з особливими освітніми потребами, її зміст та завдання корекційно-розвивальної програми, визначено види корекційно-розвивальної роботи та напрями практичного матеріалу.

Посібник призначений для педагогів, психологів, музичних керівників, вихователів і батьків, щоб стимулювати й коригувати розвиток дітей зі складними (комбінованими) порушеннями психофізичного розвитку (ДЦП, затримка психічного розвитку, аутизм, порушення інтелекту, зору, слуху тощо). Також він може бути корисний для використання в практиці спеціальних та дошкільних навчальних загального розвитку закладів, реабілітаційних центрів, де навчаються й розвиваються діти не тільки з особливими освітніми потребами, а й із незначними порушеннями здоров’я.

  

Байкіна, Ніна Григорівна.

Засвоєння навчальної програми учнями з порушенням спектра аутизму / Н. Г. Байкіна, Я. В. Крет ; Держ. вищ. навч. закл. ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя : ЗНУ, 2010. — 339 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 313-339.

 

 

Монографія забезпечує необхідним теоретичним і практичним матеріалом курси «Корекційна педагогіка», «Основи параолімпійського спорту», «Спеціальна психологія», що читаються протягом багатьох років на факультетах: медичному ЗДМУ, соціальної педагогіки та психології, фізичного виховання ЗНУ.

Особливістю цієї монографії є те, що вона складена лауреатом премії Президента України, вчителем року – 2006 Північної Ірландії Крет Я.В., нею узагальнений досвід фахівців, безпосередньо працюючих із дітьми в клініках, консультаціях Північної Ірландії та України. Показані нетрадиційні методи навчання на заняттях з дітьми з аутизмом. Численні випадки, які описуються в монографії, роблять теоретичну побудову і висновки виразними і зрозумілими, допомагаючи розпізнати відхилення в розвитку дитини та окреслити шляхи їх корекції.

Монографія розрахована на студентів, аспірантів, докторантів, лікарів, психологів, учителів, вихователів.

  

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : [навч.-метод. посіб. у 9 кн.] / М-во освіти і науки України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. Колупаєвої А. А.]. — К. : Літопис-XX, [200-]-. — (Інклюзивна освіта).

Кн. 1 : Інклюзивна освіта: вибір батьків / [Колупаєва А. А. та ін.], 2010. — 70 с. : табл. — Бібліогр.: с. 69.

 

Навчально-методичні матеріали висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами; методичні рекомендації щодо забезпечення навчальних потреб таких учнів вдома та в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; поради батькам стосовно взаємодії з учителями та фахівцями, обстоювання інтересів своєї дитини.

Посібник адресовано батькам дітей з особливостями психофізичного розвитку, педагогам загальноосвітніх закладів, методичним працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, студентам педагогічних вузів, працівникам соціальних служб.

 

Спільне викладання в інклюзивному класі : [метод. матеріали] / Всеукр. фонд ”Крок за кроком”, Проект ”Інклюзивна освіта: крок за кроком” ; [уклад. Софій Н. З.]. — Київ : Плеяди, 2015. — 69 с. : табл. — (Серія ”Інклюзивна освіта: крок за кроком”).

 

 

Запропоновані методичні матеріали – це конкретні практичні поради та рекомендації вчителям про спільне викладання в інклюзивному класі: з чого варто починати, як розподілити обов’язки зі своїм партнером, як спільно працювати над розробкою індивідуальної програми розвитку дитини, як проводити моніторинг прогресу дітей, як вибудовувати взаємини з батьками та ін. Подаються різні варіанти спільного викладання, їх переваги та недоліки; особливий акцент робиться на необхідності розвитку соціальних навичок у школярів, вихованні дружніх взаємин і позитивної «Я-концепції», наповненні навчальної атмосфери радістю та добрим настроєм.

Матеріали адресовано педагогам, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам системи вищої педагогічної освіти.

 

  

Геддон, Марк.

Загадковий нічний інцидент із собакою : роман / Марк Геддон ; пер. [з англ.] Анастасія Рогоза. — Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. — 221, [1] с. : іл.

 

 

 

Світ п’ятнадцятирічного Крістофера Буна, хлопчика із синдромом Аспергера, обмежений власним будинком, школою для дітей з особливими потребами та найближчими сусідами. Найбільше у світі йому подобаються математика – за її логічність, собаки – за зрозумілість їх чотирьох емоцій та зоряне небо – за його незмінність і передбачуваність. Він підфарбовує червоним різнокольорову їжу і не зносить обіймів навіть власних батьків, бо будь-які доторки викликають у нього справжні страждання. Але розпочавши, як його улюблений Шерлок Холмс, розслідування вбивства сусідського пуделя, він наважиться на мандрівку, що переверне життя його та його батьків...

 

Лівін, Марк.

Рікі та дороги / Марк Лівін ; [передм. А. Баштового]. — Харків : Vivat, 2017. — 139, [2] с. : іл.

 

 

Чотирнадцятилітній Матвій, хлопчик із синдромом Аспергера, втікає до лісу, щоб знайти себе. Прагнучи порозумітися з власним "я", він розповідає про свої почуття, родину, світ,який водночас розбився на друзки,як тарілка. І про неймовірного друга-рудого собаку із чорною лапкою, купою історій і специфічним почуттям гумору. Розповідає про свої вподобання і тривоги. І про те,що рідні можуть помирати двічі...

Це важлива і вкрай потрібна книжка про вміння приймати інакшість людей і про любов. Книжка про усвідомлений біль і неусвідомлені страхи, про раз і назавжди визначені правила і про час,коли їх варто порушити.