четвер, 21 лютого 2019 р.

Психологія(28) Соціальна робота(24)Соціальна педагогіка(10)Психологія(28)

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов – М.: ЮНИТИ, 2000. – 551 с.

Атоян А.Д. Конфликтология: Конспект лекцій. – М.: Приор-издат., 2005. – 64 с.

Варій М.Й. Загальна психологія: підр. [для студ. вищ. навч. закл.] /М.Й. Варій – [3-е вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 1007с.

Варій М.Й. Основи психології і педагогіки: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] /М.Й.Варій, В.Л.Ортинський – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 376 с.


Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 240 с.

Габай Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Т.В.Габай. – 4-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 240 с.

Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания / Е.И.Головаха, Н.В.Панина – Киев, 1989. – 36 с.


Громова О.Н. Конфликтология: Курс лекцій. – М.: Ассоциация авторов и издателей и Тандем, 2000. – 151 с.

Детская патопсихология: Хрестоматия /Сост.Н.Л. Белопольская. 2-е изд., испр. – М., «Когито – Центр», 2001. – 351 с.

    Исследование в психологии: методы и планирование /Дж.Гудвин. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 558 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).


Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Психологія спілкування: навчальний посібник. – Х.: НФаУ, 2011. – 132 с.

Конфліктологія: Конспект лекцій. Для підготовки магістрів усіх форм навчання /В.Я. Галаган, В.Ф. Орлов, О.М. Отич. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 292 с.

 Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина // СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 448 с.

Кузікова С.Б. Актуалізація особистісного саморозвитку як умова подолання конфліктності у підлітків: Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди.Психологія. Випуск 54, 2016. – 11 с.

     Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»).


Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: навч. посібник. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с. –(Учебники «Феникса»).

Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь /Б.Г.Мещеряков – [3-е изд.], 2002. – 632 с.


Миронова О.М. Конфліктологія: навчальний посібник /О.М. Миронова, О.В. Мазоренко. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 168 с.


Моргун В.Ф. Багатовимірна теорія особистості про світогляд людини в контексті інваріанту просторово-часових орієнтацій: Психологія і особистість, 2015. №2(8) ч. 1. – 22 с.

Основи загальної психології: Навчальний посібник: у 2-х т. /Укл.: Полозенко О.В., Омельченко Л.М., Яшник С.В., Свистун В.І., Стахневич В.І., Мартинюк І.А., Жуковська Л.М. – К.: НУБіП, 2009. – Т.1. – 322 с.

Основи загальної психології: Навчальний посібник: у 2-х т. /Укл.: Полозенко О.В., Омельченко Л.М., Яшник С.В., Свистун В.І., Стахневич В.І., Мартинюк І.А., Жуковська Л.М. – К.: НУБіП, 2009. – Т.ІІ. – 257 с.

 Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под общ. ред. В.Н.Дружинина. – СПб.: Питер, 2001. – 656 с.: - (Серия «Учебник нового века»).


Скібіцька Л.І. Конфліктологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 с.

Столяренко Л.Д. С81 Основы психологии. Издание третье, переработанное и дополненное. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов – на – Дону: «Феникс», 2000. – 672с.


Столяренко О.Б. Психологія особистості. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 280 с.

Темрук О.В. Соціальна психологія: Практикум: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2013. – 280 с.

Тертель А.Л. Т35 Психология. Курс лекций: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. – 248 с.


Соціальна  робота(24)


Абетка з прав дитини. Для працівників соціальної сфери. Інформаційна брошура – Упоряд.: О. Жукова, Н. Чермошенцева, О. Агаркова – Херсон: МО «Нова генерація», 2009. – 56 с.

Безпека життєдіяльності у період літнього відпочинку дітей: методичні рекомендації /Упорядники А.С. Прохоренко, К.К. Голик: Чернівці, 2009. – 52 с.

Бути вчителем: Навчально-методичний посібник з курсу «Вступ до спеціальності» /Укладач О.В. Більська. – Вінниця: ТД «Эдельвейс и К», 2012. – 296 с.

Вступ до спеціальності «Соціальна робота» в схемах і таблицях: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /Світлана Сергіївна Заєць. – Умань, 2016. – 58 с.

Голік О. Організаційно-управлінський аспект позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2008. – 168 с.

Грицюк І.М. Діти з особливостями розвитку у звичайній школі. Соціально-моральний аспект становлення особистості. – Луцьк, 2014. – 10 с.

Дубінка М.М. Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах. – Кіровоград, 2006. – 153 с.

Дятлова О.М. Людина у сучасному соціумі: Навчально-методичний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників /Дятлова О.М. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2012. – 176 с.

Збірник сценаріїв інтерактивних вистав з дисципліни «Основи сценарної роботи соціального педагога»: Методичні матеріали до курсу / укладачі І. Палько, К. Марчук. – Житомир: Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016. – 88 с.

Літня педагогічна практика в оздоровчих таборах: [методичний посібник /укл. Н.В. Казакова]. – Хмельницький: Вид-во ХППА, 2009. – 96 с.

Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика): Навчальний посібник – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 341 с.

Менеджмент волонтерських груп від А до Я: навч. посібник /За ред. Т.Л. Лях; авт.-кол.: З.П. Бондаренко, Т.В. Журавель, Т.Л. Лях та ін. – К.: Версо – 04, 2012. – 288 с.

Методика роботи в дитячому оздоровчому таборі: Методичні рекомендації з методики виховної роботи для студентів ІІІ курсу /Укладачі Т.В. Гринько, С.Е. Зябрева. – Горлівка, 2006. – 74 с.

Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Людина в сучасному соціумі» для освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр галузь знань – 1301 – «Соціальне забезпечення» напрям підготовки 6.130102 – «Соціальна робота» /[уклад. О.С. Морщакова]. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ, 2011. – 74 с.

Правовий захист дитинства: міжнародні та українські виміри: бібліогр.покажч. /уклад.:О.В. Левчук; відп. за вип. В.О.Герасимова; ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 45 с.

Робота з конкретними групами клієнтів /За ред. Семигіної Т. і Григи І.- К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», ч. 3, 2004. – 83 с.

Савельєва Н.М. Методика роботи гувернера: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Полтава, 2004. –96 с.
  
Сарапулова Є.Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера: Монографія. — К.: МАУП, 2003. — 264 с.

Сергієнко В.В. Філософські проблеми наукового пізнання: навчальний посібник. /В.В. Сергієнко – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2011. – 103 с.

Соціальна робота:Навчальний посібник. Соціальна робота. Книга ІІ. /Технічний редактор: А. А. Рачимов,  комп’ютерний макет: Д. А. Цюпко.Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 05.05.2000 серія ДК № 48, 2000. – 440 с.

Тимошенко Н.Є. Вступ до спеціальності: соціальна робота. Модуль 2: навч.посіб. /Тимошенко Н.Є. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. – 264 с.

Туріщева Л.В. Діти з особливостями розвитку в звичайній школі /Автор-укладач Л.В.Туріщев. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 111,[1]с. – (Серія «Психологічна служба школи»).

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с.

Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.


Соціальна педагогіка(10)

Архипова С.П.,Майборода Г.Я. Соціальна педагогіка: Навчально-методичний посібник. – Черкаси-Ужгород, 2002. – 154 с.

Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /О.В. Безпалько – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. Навч. посіб. для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 240 с.

Капська А.Й., Пєша І.В. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.
    
Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 176 с.

Пихтіна Н.П. Основи педагогічної техніки [текст]: навч. посіб. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 316 с.

Соціальна педагогіка. 5-те вид. перероб. та доп. Підручник. /За ред. Капської  А.Й. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.

Сценарна робота в системі виховної діяльності соціального педагога: навчальний посібник /Н.І. Ревнюк. – Умань: ПП Жовтий О.О., - 2013. – 137 с.

Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності. - Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д., 2008. – 140 с.

Хрестоматія з українського дитинознавства //Укл. Йовенко Л.І. – Умань: «», 2011. – 156 с.
Матеріал знаходиться в читальній залі в електронному  варіанті