середа, 29 вересня 2021 р.

Серце віддане дітям

  28 вересня 2021 року відзначається 103 річниця від дня народження видатного педагога сучасності, вченого, громадського діяча, письменника Василя Олександровича Сухомлинського.

Найвідоміша його праця – “Серце віддаю дітям”, перекладена на 30 мов світу, її перевидавали 54 рази. Загалом твори В.О. Сухомлинського видано 53-ма мовами світу накладом майже 15 млн. примірників. Він написав 1500 казок, оповідань, притч, замальовок з життя дітей.

У бібліотеці нашого коледжу створена тематична полиця «Педагогіка добра – педагогіка діалогу». Користувачі бібліотеки мають чудову нагоду доторкнутись до думки і слова Василя Олександровича.


четвер, 23 вересня 2021 р.

Інформаційний бюлетень «Нові надходження за 2021 рік».

 

1.     Бутенко В.Г. Ігрова діяльність в аспекті формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників: метод.рекомендації / В.Г.Бутенко. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – 60 с. 1 екз.

2.     Бутенко В.Г. Підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності: [монографія] / В.Г.Бутенко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – 256с. 1 екз.

3.     Бутенко В.Г. Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності: спецкурс для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта / В.Г. Бутенко. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – 50с. 1 екз.

4.     Дні науки – 2020: матеріали студентської наукової онлайн-конференції 22 жовтня 2020 року, м. Суми., - 2020. – 2012 с. 1екз.

5.     Енциклопедія Сучасної України. т. 17., т. 18. Лец – Лощ. – К: інститут енциклопедичних досліджень Нац. Академії наук України. 2016 – 712 с. 2 екз.

6.     Заболотний І.П. Співає народна академічна хорова капела Сумського державного університету імені А.С.Макаренка: хрестоматія з хорового класу для студентів інститутів і факультетів культури та мистецтв пед. навч. закл. /І.П.Заболотний. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макарунка, 2020. – 131 с. 1 екз.

7.     Захарійчук М. Українська мова та читання : підруч. Для 3 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х част.) : Частина 1 : Українська мова / Мар'яна Захарійчук. – Київ : Грамота, 2020. – 160с. 10 екз.

8.     Кондратюк С.М. Основи педіатрії. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта». – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка. – 2018. – 286 с. 1 екз.

9.     Коренева І.М. Екологія рослин, тварин і людини : практикум : навч.-метод. посібник. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – 102 с. 1 екз.

10.Коренева І.М. Луценко О.І. Загальна екологія : практикум : навч.-метод. Посібник. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – 99с. 1 екз.

11.Коренева І.М. Система підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку : монографія / І.М.Коренева. Суми, Вінниченко М.Д., 2019. 526 с. 1 екз.

12.Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Анатомія, фізіологія та гігієна» : Навч.-метод. посіб. для студентів зі спец. «Соціальна робота» : Лебедин, 2016. – 43 с. 1 екз.

13.Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. Випуск 1(13). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. – 334 с. 1 екз.

14.Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. Випуск 2(11). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – 198 с. 1 екз.

15.Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. Випуск 6. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – 262 с. 1 екз.

16.Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. Випуск 7. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 278 с. 1 екз.

17.Мистецькі пошуки : збірник наукових праць. Випуск 12. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2020. – 360 с. 1 екз.

18.Науковий та педагогічний супровід сталого розвитку : Дискурс 2019 : колективна монографія / за редакцією С.Д. Рудишина, І.М.Кореневої. Суми : Вінниченко М.Д., 2019. 330 с. 1 екз.

19.Петренко М.Б. Концертмейстерські інтерпретаційні вміння майбутніх учителів музики : теорія та методика формування : монографія /М.Б.Петренко. – Суми : ФОП Цьома С.П. 2016. – 202 с. 1 екз.

20.Петренко М.Б.  Методичні рекомендації до робочої програми навчальної дисципліни «Виконавська інтерпретація» / М.Б.Петренко. – ФОП Цьома С.П., 2021. – 60 с. 1 екз.

21.Петренко М.Б. Хрестоматія з читання хорових партитур. 1 частина / М.Б.Петренко. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. – 163 с. 1 екз.

22.Петров Геннадій. Щоденники. Нариси. Статті : Матеріали другої науково-практичної конференції дослідників. «Петровські читання» / Держархів Сумської обл.; Упорядники: Покидченко Л.А.(відп. упор.) та ін. під редакцією Л.А. Покидченко. – Суми : «Коллаж. – Принт», 2017. – 980 с. 5 екз.

23.Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. – Київ: ТОВ «Агенство «Україна», 2019. – 300 с. 4 екз.

24.Володимир Ратнер. Графіка: альбом / уклад.: О.М.Малиш., О.К.Линник. – Суми: Територія, 2017. – 204 с. бібліогр.: с.185 – 203. 4 екз.

25.Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти : підруч. Для вищ. Навч. закл.: 2-ге вид. – К.: Грамота, 2013. – 504 с. 5 екз.

26.Слобожанщина. Письменники Сумщини. Хрестоматія: Випуск двадцятий. – Суми: вид-тво «Мрія», 2016. – 336 с.2 екз.

27.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: навч.посіб. /О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 3-те вид. доповн. – К.: Академвидав, 2012. – 528 с. – (сер. «Альма – матер»). 3 екз.

28.Шкурка М. Якби зустрілися ми знову… Публікації різних літ /М.С. Шкурка : ред. – упоряд., авт. Передмов Г.М. Білюс -  К.: Полтава: П.П.Шевченко, 2015. – 276 с. 2 екз.