пʼятниця, 16 квітня 2021 р.

Екологічне виховання сучасної молоді

 

Тематичний список літератури

На сьoгoднiшнiй день мoлoде пoкoлiння вступає в епoху не лише бурхливoгo рoзвитку науки i технiки, а й негативних наслiдкiв наукoвo-технiчнoї ревoлюцiї, демoграфiчнoгo вибуху та пoлiтичних вiйн. Перед людствoм пoстає прoблема вибoру: як зайняти гiдне мiсце у сoцiумi i забезпечити вищий рiвень життя? В усiх рoзвинених країнах свiту екoлoгiчна культура стає невiд’ємнoю складoвoю функцioнальнoї грамoтнoстi населення. Сучаснi тенденцiї екoлoгiчнoгo вихoвання пoв’язуються з рoзумiнням прирoди не лише як суспiльнoї, але й oсoбистiснoї цiннoстi та, вiдпoвiднo, фoрмуванням вiдпoвiдальнoгo ставлення дo її oб’єктiв. Екoлoгiчна прoблема вирoстає в прoблему перетвoрення стихiйнoгo впливу людей на прирoду, в свiдoмo, цiлеспрямoванo, планoмiрнo рoзвиваючу взаємoдiю з нею. Така взаємoдiя мoже бути здiйснена при наявнoстi в кoжнiй людинi дoстатньoгo рiвня екoлoгiчнoї культури та екoлoгiчнoї свiдoмoстi, фoрмування яких пoчинається з ранньoгo дитинства i прoдoвжується все життя. Актуальним у цьoму зв’язку є вихoвання екoлoгiчнoї вiдпoвiдальнoстi мoлoдi, oскiльки в цьoму вiцi вiдбувається фoрмування вiднoснo усталенoї системи цiннoстей, яка визначатиме сенс пoдальшoгo життя та майбутньoї прoфесiйнoї дiяльнoстi.

 

Поданий тематичний список літератури має на меті допомогти розкрити проблеми екологічної освіти і виховання молодого покоління та знайти шляхи їх вирішення.

1.Азарова,С. Формуємо ціннісне ставлення до природи /С.Азарова //Педагогічна майстерня.–2015.–№12.–С.33-36.

2.Бабіна,Т. Організація екологічного виховання в школі /Т.Бабіна  // Біологія.–2013.–№3.–С.11-15.

3.Бабіна,Т. Практичні аспекти формування екологічного світогляду учнів /Т.Бабіна //Бібліотека журналу «Біологія».–2013.–Вип. 8.–С.4-16.

4.Багач,С. Організація природно-екологічної стежки /С.Багач // Географія.–2013.–№4.– С.5-8.

5.Баран ,О. Формування дослідницьких компетентностей у процесі екологічного виховання учнів /О.Баран // Біологія.–2018.–№34-36.–С.4-9.

6.Близнюк,Т. Проєкт «Формування екологічного світогляду на уроках природничого циклу та в позаурочний час» /Т.Близнюк // Біологія.–2015.–№3.–С.16-21.

7.Боярова, Л. Екологічне виховання молодших школярів. Система роботи /Л.Боярова //Початкове навчання та виховання.–2015.–№4-5.–С.52-56.

8.Вантух, М. Формування екологічного світогляду в навчально-виховному процесі /М.Вантух // Біологія.–2012.–№22-24.–С.10-15.

9.Васюра,А. Екологічне виховання на уроках зарубіжної літератури /А.Васюра // Зарубіжна література в школі.– 2013.–№7.–С.36-40.

10.Водько,О. Екологічне виховання учнів під час вивчення біології в 10-х та 11-х класах /О.Водько // Біологія.–2014.–№22-24.–С.10-13.

11.Вілкова,Г. Формування ціннісного ставлення до природи /Г.Вілкова //Початкова освіта.-2012.-№46.-С.5-7.

12.Вороненко,Т. Екологічні знання як компонент екологічної освіти і виховання /Т.Вороненко //Рідна школа.-2012.-№3.-С.21-24.

13.Гаврилюк, О. Формування екологічного мислення і свідомості учнів шляхом застосування інтерактивних форм і методів навчання /О.Гаврилюк// Біологія.–2012.–№7.–С.7-12.

14.Гаврилюк, О. Формування екологічного мислення і свідомості учнів шляхом застосування інтерактивних форм і методів навчання /О.Гаврилюк// Біологія.–2013.–№28.–С.3-8.

15.Галька,С. Екологічна освіта і виховання учнів початкової школи /С.Галька //Школа.-2013.-№8.-С.21-23.

16.Гладка,Л. Підходи до формування структури та змісту шкільної екологічної освіти /Л.Гладка // Біологія.–2011.–№3.–С.5-9.

17.Грінченко,О. Етичні аспекти формування екологічної компетентності /О.Грінченко // Географія.–2013.–№5.– С.26-31.

18.Губська,О. Досвід екологічного виховання /О.Губська // Біологія.–2011.–№31.–С.1-8.

19.Депетист,О. Виховання екологічної культури молодших школярів. Частина 1 /О.Депетист  //Б-ка журналу «Початкове навчання та виховання».–2014.–Вип.6.–С.3-68.

20.Депетист,О. Виховання екологічної культури молодших школярів. Частина 2 /О.Депетист  //Б-ка журналу «Початкове навчання та виховання».–2014.–Вип.7.–С.3-65.

21.Дзямко,Т. Екологічне виховання студентів у технікумах та коледжах /Т.Дзямко //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2018.-№1,2.-С.101-105.

22.Дубчак,В. Аспекти ділової гри в екологічному вихованні учнів /В.Дубчак//Рідна школа.-2014.-№10.-С.75-79.

23.Екологічне виховання на уроках біології та хімії //Педагогічна майстерня.–2018.–№1.–С.27-32.

24.Кабанова,М. Формування екологічної культури в процесі гурткових занять /М.Кабанова// Біологія.–2019.–№31-33.–С.3-10.

25.Ключка, С. Виховний потенціал природоохоронної діяльності /С.Ключка //Нові технології навчання.-2011.-№68.-С.8-13.

26.Кострюкова,Ю. Актуальні методи і принципи екологічної освіти /Ю.Кострюкова // Біологія.–2011.–№28.–С.4-10.

27.Крамар,Л. Екологічне виховання в початковій школі /Л.Крамар //Початкова школа.–2014.–№2.–С.23-25.

28.Крамаренко, А. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки /А.Крамаренко //Початкова школа.–2014.–№9.–С.57-59.

29.Куманська,Ю. Формуємо екологічне мислення /Ю.Куманська //Бібліотека журналу «Хімія».–2015.–Вип. 8.–С.2-56.

30.Мацик,Л. Активізація пізнавальної діяльності школярів засобами екологічного виховання /Л.Мацик // Біологія.–2015.–№30.–С.3-9.

31.Мацковська,Т. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження екологічного виховання молодших школярів /Т.Мацковська //Початкова школа.–2015.–№4.–С.44-48.

32.Мойсеєнко,А. Екологічне виховання як засіб формування життєвих компетентностей особистості школяра /А.Мойсеєнко // Виховна робота в школі.–2020.–№5.–С.5-9.

33.Музичук,В. Екологічне виховання в позакласній роботі гімназії /В.Музичук // Біологія. Позакласна робота.–2015.–№2.–С.5-10.

34.Науменко,В. Позакласна робота в екологічному вихованні учнів /В.Науменко//Хімія.–2013.–№15-16.–С.2-5.

35.Нефед,І. Формування екологічної культури молодших школярів у світлі Концепції Нової української школи. Методичні рекомендації /І.Нефед //Початкове навчання та виховання.–2020.–№16-18.–С.8-65.

36.Осипова,М. Проблемний метод та екологічне виховання /М.Осипова//Фізика в школах України.–2013.–№9.–С.7-9.

37.Павленко,Л. Екологічне виховання молоді /Л.Павленко // Біологія.–2012.–№27.–С.1-4(вкладка).

38.Пономаренко,С. Екологічний квест як інтерактивний захід, що проводиться в рамках тижня циклової комісії /С.Пономаренко //Освіта.Технікуми.Коледжі.-2018.-№1,2.-С.106-107.

39.Притуляк,Т. Виховання молодшого школяра засобами природи /Т.Притуляк //Початкова школа.–2016.–№9.–С.36-39.

40.Пугач,І. Екологічне виховання дітей. Навчальний проект /І.Пугач //Фізика в школах України.–2013.–№4.–С.18-1-18-5.

41.Пузир,Т. Інноваційні технології в процесі формування екологічної освіти /Т.Пузир //Нові технології навчання.-2011.-№70.-С.54-56.

42.Резниченко,В. Виховання екологічної культури на уроках хімії /В.Резниченко //Хімія.–2019.–№1-2.–С.4-8.

43.Савицька,С. Формування екологічної свідомості учнів /С.Савицька //Трудове навчання в школі.–2018.–№13-14. –С.93-96.

44.Семененко,О. Формування екологічної культури на уроках природознавства в умовах інклюзивної освіти /О.Семененко // Біологія.–2012.–№13.–С.7-10.

45.Семененко,О. Формування екологічної культури на уроках природознавства в умовах інклюзивної освіти /О.Семененко // Біологія.–2013.–№9.–С.7-10.

46.Семешко,Л. Формування екологічної свідомості учнів /Л.Семешко // Біологія.–2013.–№25.–С.2-7.

47.Скиба ,М. Екологічна освіта і виховання школярів у процесі позакласної роботи /М.Скиба //Рідна школа.-2013.-№1-2.-С.48-51.

48.Соколовська, Л.  Розвиток творчої толерантної особистості; екологічний театр, агітбригада /Л.Соколовська// Біологія. Позакласна робота.–2014.–№10.–С.2-6.

49.Соцька, О. Від знань та емоцій до екологодоцільної поведінки /О.Соцька //Дошкільне виховання.–2014.–№11.–С.24-27.

50.Срібненко ,О. Досвід формування екологічної компетентності учнів /О.Срібненко // Біологія.–2013.–№27.–С.5-9.

51.Стецюк, Л. Тиждень екології в системі виховання екологічної культури учнів /Л.Стецюк // Виховна робота в школі.–2015.–№10.–С.8-12.

52.Сукманова, В. Формування гуманного ставлення до природи у молодших школярів /В.Сукманова //Початкова школа.–2019.–№5.–С.36-37.

53.Теслюк Н. Виховання екологічної культури учнів через діяльність екологічного шкільного центру /Н.Теслюк // Біологія.–2010.–№34-36.–С.11-14.

54.Тєляпньова, Н. Агітаційна робота екологічного спрямування з метою розвитку креативної особистості /Н.Тєляпньова// Біологія.–2014.–№22-24.–С.6-9.

55.Тіора, А. Екологічне виховання молодших школярів /А.Тіора //Початкова освіта.-2014.-№23.-С.4-7.

56.Третяков,О. Екологічне виховання в навчальному процесі /О.Третяков// Географія.–2014.–№11-12.– С.27-32.

57.Харченко,Л. З любов¢ю до природи. Екологічне виховання учнів /Л.Харченко // Біологія.–2012.–№8.–С.8-12.

58.Ходеєва, Т. Виховання бережливого ставлення до природи в шкільній практиці /Т.Ходеєва//Початкова школа.–2016.–№3.–С.47-51.

59.Чала,В. Виховання екологічної культури у молодших школярів /В.Чала//Початкова освіта.-2013.-№15.-С.12-17.

60.Шаульська, Ю. Екологічне виховання в аспекті початкової школи /Ю.Шаульська//Початкова освіта.-2012.-№46.-С.2-4.

61.Шведнюк, Л. Формування екологічної культури учнів під час навчально-виховної роботи в школі /Л.Шведнюк // Біологія.–2014.–№9.–С.2-5.

62.Шевченко,В. Екологічна стежка як засіб формування екологічно грамотної особистості/В.Шевченко//Педагогічна майстерня.–2015.–№11.–С.37-41.