понеділок, 22 квітня 2019 р.

Рекомендаційний список «Нова школа: простір освітніх можливостей»


У суспільстві розпочато широке обговорення концептуальних засад реформування освіти «Нова українська школа». Сучасний світ складний. Дитині не достатньо дати знання. Її ще необхідно навчити користуватися ними. Концепцію «Нової української школи» побудовано на дитиноцентрич-ному підході, тобто в центрі освітнього процесу – учні, їхні очікування та потреби, інтереси й життєві пріоритети, які формуються у результаті усвідомлення ціннісних категорій життя. Потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота творчих людей, відповідаль-них громадян,активних і підприємливих. Саме таких повинна готувати нова школа.
          Мета даного рекомендаційного списку — долучитися до обговорення цієї теми і зробити свій внесок у перетворення освітнього простору.
       
Матеріали, які представлені в списку, будуть корисними студентам,
викладачам, учителям загальноосвітніх шкіл.

1. Концепція нової української школи (оновлено) [Електронний ресурс]. —Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html.

2. Андрієвський Б. Педагогічні аспекти сучасної початкової школи / Б. Андрієвський // Початкова школа. – 2017.– № 4. – С. 3–4.

3. Балютіна К. Актуальні проблеми початкової школи і шляхи їх вирішення /К.Балютіна //Початкова школа.-2018.-№8.-С.50-54.

4. Барабаш О. Педагогіка партнерства – сучасний тип взаємодії між учасниками освітнього процесу /О.Барабаш //Учитель початкової школи.-2018.-№8.-3-8.

5. Бардакова Ю. Нова українська школа – у запитаннях та відповідях / Ю. Бардакова // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 25–26. – С. 2–13.
6. Баришовець Н. Організація управлінської діяльності щодо формування ключових компетентностей учнів за умов розбудови Нової української школи /Н.Баришовець //Управління школою.-2019.-№1-3.-С.43-54.

7. Бех І. Компетентна технологія сходження зростаючої особистості до духовних цінностей / І. Бех // Початкова школа.– 2018. – № 1. – С. 5–10.

8. Бех І. Поклики духовності / І.Бех // Початкова школа. — 2016. —№ 3. — С.7–9.

9. Большакова І. Формування мотивації до навчання / І.Большакова
// Початкова освіта. — 2015. — № 6. — С. 21–32.

10. Бурнос В.В. Ігрові методи навчання - передумова інтелектуального та
творчого розвитку особистості школярів / В.В.Бурнос, А.О.Каплунова
// Педагогічна майстерня. — 2015. — №5 . —
C. 11–20.

11.  Василенко Н.Нова українська школа : методичний консиліум /Н.Василенко //Управління школою.-2018.-№7-9.-С.24-33.

12. Вашуленко М. Про роботу за Букварем нового видання /М.Вашуленко // Початкова школа. —2018. — № 8. — С. 1620.

13. Від Нової української школи  - до основних засад стандарту // Основи
здоров'я. — 2017. — № 1 . — С. 2–6.

14. Вінник Т. Культурологічна підготовленість майбутніх учителів початкової школи /Т.Вінник// Початкова школа. —2017. — № 4. — С. 910.

15. Водолазька Т. Учителі як творці освітнього середовища Нової української школи / Т. Водолазька // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 15–16. – С. 7–11.
16. Водолазька Т. Учителі як творці освітнього середовища Нової української школи/ Т.Водолазька// Управління школою. – 2019. - № 1-3. – С.73-78.

17. Врядник І. Упровадження наскрізного навчання з використанням міжпредметних зв¢язків на засадах сталого розвитку як засобу формування наукового світогляду школярів  / І.Врядник //Педагогічна майстерня.- 2019.-№2.-С.9-15.

18. Гавриш І. Розбудовуючи нову українську школу : теоретико – методологічні основи реалізації компетентнісного підходу в освіті в науково – педагогічному проекті «Інтелект України»/І.Гавриш //Початкова школа.-2017.-№8.-С.2-4.

19. Галас Г. Моніторинг як механізм управлінської діяльності в умовах
реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти / Г. Галас // Початкова школа. — 2016. — № 4. — С. 7–10.

20. Галата С. Запустити ракету в клас! (модельна програма) /С.Галата//Освіта України.-2018.-№16.-С.13.

21
. Галата С. Кадри для школи / С.Галата // Освіта України. — 2016. —
19 вересня. — С. 6–7.

22. Галата С. Модельні програми : знати й уміти /С. Галата //Освіта України.-2017.-№46.-С.8.

23. Галата С. Оновлені програми : зубріння відміняється / С.Галата // Освіта України. — 2016. — 15 серпня. — С. 6–7.

24. Галата С. Підготовка до старту /С. Галата //Освіта України.-2018.-№6.-С.13.

25. Гапонько Т. Партнерські стосунки – запорука успіху! Тренінг для вчителів та батьків /Т.Гапонько //Початкове навчання та виховання.-2019.-№7-9.-С. 5-9.

26. Герасимчук Г. Дім, у якому нам добре /Г.Герасимчук //Шкільному психологу.-2018.-№10.-С.4-6.

27. Голінська Т. Формування особистості дітей початкової школи засобами арт – терапевтичного впливу / Т.Голінська // Початкова школа. —2017. —№ 4. — С.31-33.

28. Горлова А. Формування професійно – особистісних якостей майбутніх учителів початкової школи /А. Горлова// Початкова школа. —2017. — № 4. — С. 5-6.

29. Данилюк О. Формування нового українця у початкової школі
/ О.Данилюк // Освіта. — 2016. — 26 жовтня – 2 листопада .— С. 8–9.

30. 2018 рік пройде під гаслом Нової української школи // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 208. – С. 2.

31. Дегтярьова Н.Г. Метод проектів як засіб оптимізації процесу навчання в початковій школі / Н.Г.Дегтярьова // Початкове навчання та виховання. —2016. — № 9 . — С. 2–5.

32. Деменнікова Т. Технологія управління процесом едукації в професійній  підготовці вчітеля початкових класів / Т.Деменнікова // Початкова школа. — 2016. — № 2. — С. 1–3.

33. Єрьоменко О. Досліди з яблуком. Дослідницька діяльність в умовах НУШ/ О. Єрьоменко //Початкове навчання та виховання.-2019.-№3.-С.2.

34. Завалевський Ю. Тренди сучасної середньої освіти : цивілізаціїний і
національний контекст / Ю.Завалевський, І.Гавриш, А.Пугач // Рідна школа. —2016. — № 4 . — С. 3–7.

35. Захарійчук М. Реалізація завдань НУШ на основі навчального змісту Букваря (авт.М. Захарійчук) /М. Захарійчук
// Початкова школа. —2018. — № 8. — С. 26–30.

36. Зубкова Т. Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках хімії /Т.Зубкова  //Хімія.-2019.-№3-4.-С.64-79.

37. Зубкова Т. Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках хімії /Т.Зубкова  //Хімія.-2019.-№5-6.-С.59-70.

38. Іщенко О. Інтегрований підручник як основа формування «компетенцій майбутнього» в учнів Нової української школи /О.Іщенко
// Початкова школа. —2019. — № 2. — С. 38–39.

39. Казаннікова О. Стратегії допомоги молодшим школярам з проблемами поведінки / О.Казаннікова // Початкова школа. —2017. — № 4. — С. 6-8.

40. Калошин В. Роздуми про Нову школу / В. Калошин //Управління школою.-2018.-№34-36.-С.74-83.

41. Кальчук М. Виховання культури потреб особистості у сучасній школі
/ М.Кальчук // Початкова школа. — 2016. — № 3. — С. 10–13.

42. Камишенцева С. В. Інтерактивні технології навчання молодших
школярів / С.В.Камишенцева // Початкове навчання та виховання. — 2016. —№ 6 (442). — С. 2–6.

43. Клименко М. Упровадження інтегрованого навчання в умовах реалізації НУШ /М.Клименко//Англійська мова та література .-2018.-№27.-С.2-5.

44. Коберник І. Оцінювання в  Новій українській школі : ресурс для розвитку замість вироку /І.Коберник //Класному керівнику. Усе для роботи.-2018.№8.-С.2-4.

45. Ковальова Г.В. Мелодії осінніх місяців (Урок інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-му класі)/Г.В. Ковальова //Початкове навчання та виховання.-2018.-№25-26.-С.34-35.

46. Ковальова Г.В. У майстерні професій  (Урок інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-му класі) /Г.В. Ковальова //Початкове навчання та виховання.-2018.-№25-26.-С.39-41.

47. Ковальова Г.В. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра засобами інноваційних педагогічних технологій /Г. В.Ковальова // Початкова школа. — 2016. — № 6. — С. 5–8.

48
. Кодлюк О. Інновації у змісті підручників для початкової школи /О.Кодлюк//Початкова школа.-2017.-№12.-С.42-45.

49. Концепція початкової освіти : проект / Інститут педагогіки НАПН України // Початкова школа. — 2016. — № 6. — С. 1–4.

50. Короденко М. Нові ролі, нові соціальні зв’язки. Нова українська школа / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – № 32. – С. 5.

51. Короденко М. Про навчальний рік і нову українську школу
/ М.Короденко
, Д.Шулкін // Освіта України. — 2016. — 22 серпня. - С. 4–5.

52. Короденко М. Тисяча першопрохідців (Нова українська школа) / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – № 31. – С. 5.

53. Косарєва Н. Сучасний погляд на превентивне виховання в Новій українській школі /Н.Косарєва// Виховна робота в школі.-2018.-№5.-С.31-34.

54. Криворучко М. Нова українська школа : американський досвід – українські перспективи /М.Криворучко //Управління школою.-2019.-№1-3.-С.5-42.

55. Кулик Н. Пріоритети реформування / Наталія Кулик // Освіта
України. — 2016. — 31 жовтня. — С. 7.

56. Кущ О. В. Нова українська школа : педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Мистецтво в школі. – 2018.– № 5. – С. 4-7.
57. Кущ О. В. Нова українська школа : педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Педагогічна майстерня. – 2018.– № 4. – С. 12–15.

58. Лобчук О. Напрями роботи з розвитку умінь мовленевої діяльності у молодших школярів / О. Лобчук // Початкова школа. — 2016. — № 1. — С. 9–14.

59. Логачевська С. Реалізація особистісно орієнтованого підходу у формуванні читацьких умінь у 1 класі Нової української школи / С. Логачевська, О. Іщенко // Початкова школа. – 2018. – № 5. – С. 12–14.

60. Логінова Т. Складання таблиць додавання і віднімання числа 5. Складання і розв¢язування прикладів і задач (Урок математики у 1-му класі) //Початкове навчання та виховання.-2018.-№25-26.-С.44-45.

61. Лютко О. Методика «Філософія для дітей» як інструмент розвитку наскрізних умінь молодших школярів /О.Лютко // Управління школою.-2018.-№31-33.-С.54-59.

62. Матат Д. В очікуванні змін. Якісна, сучасна і доступна – саме такою буде Нова українська школа /Д. Матат //Освіта України. – 2017. – № 2. – С. 4.
63. Матат Д. Кроки до нової школи (Нова українська школа) / Д. Матат // Освіта України. – 2017. – № 8. – С. 5.
64. Матат Д. Нова українська школа / Д.Матат // Освіта України. —2017. — 16 січня. — С. 6.

65. Матат Д. Нова українська школа : основи стандарту освіти / Д. Матат // Освіта України. – 2016. – № 50. – С. 6.
66. Матат Д. Нова школа – новий зміст / Д. Матат // Освіта України. – 2017.  –№ 38. – С. 10.
67. Матат Д. Нові зірки – для НУШ (Учитель року – 2018) / Д. Матат // Освіта України. – 2018. – № 18–19. – С. 8–9.
68. Маценко Н. Упровадження Нового державного стандарту початкової освіти/ Н.Маценко //Початкове навчання та виховання.-2018.-№28-29.-С.41-42.

69. Мединська К. Техніка, яка допомагає (Уроки інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-му класі) /К. Мединська//Початкове навчання та виховання.-2018.-№25-26.-С.48-50.

70. Медюк І. Разом – до Нової школи. Ранкові зустрічі, тренінгові заняття, ігри, вправи-розминки, розваги /І.Медюк//Початкове навчання та виховання.-2019.-№1-2.-С.11-26.

71. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в перших класах закладів загальної середньої освіти у 2018-2019 навчальному році // Початкова школа. —2018.— № 6. — С. 11-15.

72 Митник О. Розвивальне освітнє середовище у початковій школі як чинник становення успішної особистості у соціумі / О.Митник // Початкова школа. — 2016. — № 5. — С. 1–4.
73. Мороз О. О. У світі казок. Кольоровий дидактичний матеріал до уроків математики у 1-му класі Нової української школи. Уроки 1-15 / О. О. Мороз //Початкове навчання та виховання. – 2018. — № 27. – С. 33–38.

74. Мороз О. О. У світі казок. Кольоровий дидактичний матеріал до уроків математики у 1-му класі Нової української школи. Уроки 16-30 / О. О. Мороз //Початкове навчання та виховання. – 2018. -№ 30. – С. 31–38.
75. Мороз О. О. У світі казок. Кольоровий дидактичний матеріал до уроків математики у 1-му класі Нової української школи. Уроки 31-45 / О. О. Мороз //Початкове навчання та виховання. – 2018. -№ 33. – С. 34–38.
76. Мороз О. У світі казок. Кольоровий дидактичний матеріал до уроків математики у 1-му класі НУШ. Уроки 46-60/ О. Мороз   //Початкове навчання та виховання.-2019.-№3.-С.33-39.

77. Мороз О. У світі казок . Кольоровий дидактичний матеріал до уроків математики у 1-му класі Нової української школи. Уроки 61-75 / О.Мороз// Початкове навчання та виховання.-2019.-№6.-С. 32-39.

78. Мороз О. У світі казок . Кольоровий дидактичний матеріал до уроків математики у 1-му класі Нової української школи. Уроки 76-90 / О.Мороз// Початкове навчання та виховання.-2019.-№7-9.-С. 105-111.

79. Мудрий І. Л. Міжшкільні комбінати : роль і місце в розбудові нової школи – школи майбутнього / І. Л. Мудрий // Управління школою. – 2018. – № 10–12. – С. 92–94.
80. Олійник О. Як Мурчик і Жучко теорію літератури вивчали. Методичні рекомендації до уроків літературного читання у 4-му класі  // Початкове навчання та виховання. – 2019. — № 4-5. – С. 8-24.
81. Онищенко В. Використання методу інтелект – карт на уроках у 1-му класі /В.Онищенко// Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 33. – С. 2–5.
82. Оніщенко І. Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства. Заняття з педагогами з елементами тренінгу /І.Оніщенко// Початкове навчання та виховання.-2019.-№4-5.-С. 2-8.

8
3. Оніщенко І. Нова українська школа – новий зміст освіти  / І. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 22–24. – С. 24–27.
84. Оніщенко І. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи / І. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 22–24. – С. 28–32.
85. Ордановська А. Людські цінності. Дидактичні матеріали до тематичного тижня у 1-му класі НУШ /А.Ордановська // Початкове навчання та виховання.-2019.-№4-5.-С. 24-43.

86. Ордановська А. Моє здоров¢я. Дидактичні матеріали до тематичного тижня у 1-му класі НУШ /А.Ордановська//Початкове навчання та виховання.-2019.-№1-2.-С.55-76.
87. Ордановська А. В. Сучасний учитель – агент  змін Нової української школи / А. В. Ордановська // Основи здоров’я. – 2018. – № 10. – С. 4-6.
88. Остапенко О. Формування готовності старшокласників до військової служби в контексті положень Нової української школи /О.Остапенко //Фізичне виховання в школах України.-2017.-№6.-С.36-38.
89. Пєтухова Л. Стратегії формування професійних компетентностей майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти /Л.Пєтухова// Початкова школа. —2018. — №8. —С.26–30.
90. Погорєлова Т. Формування комунікативної компетентності першокласників  /Т.Погорєлова// Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 13-15. – С. 4446.

91. Полєвікова О. Нова українська школа : відчуваємо, думаємо, діємо /О. Полєвікова // Початкова школа. —2017. — № 4. — С. 13–14.

92. Пономаренко О. Особливості розвитку дітей віком 6-7 років (Тренінг для вчителів молодших класів НУШ)/ О.Пономаренко //Педагогічна майстерня.-2019.-№3.-С.30-36.

93. Пономарьова К. Пріоритети в навчанні грамоти першокласників НУШ (методичний коментар щодо роботи за навчально – методичним комплектом до букваря К.Пономарьової) /К. Пономарьова // Початкова школа. —2018. — № 8. — С. 2125.
94. Потапова І. Розвиток соціокультурної компетентності учнів за умов інтегративного освітнього середовища як підґрунтя впровадження реформ Нової української школи /І.Потапова // Управління школою.-2018.-№28-30.-С.27-40.

95. Прокопенко Л. Розвиток мотиваційної сфери дитини прийомами мнемотехніки та іграми – завданнями із набором з шести цеглинок LEGO DUPLO (З використанням матеріалів the LEGO Foundation) /Л.Прокопенко Початкове навчання та виховання. – 2019. – № 7-9. – С. 8-12.
96. Прокопенко Л. Фінансовий LEGOМАЙДАНС (з використанням матеріалів The LEGO Foundation) /Л.Прокопенко //Педагогічна майстерня.-2018.-№11.-С.22-24.

97. Пузиревич К. В. Як реально створити Нову українську школу за 2-3 роки. Акмеологічна проектна лабораторія життєтворчості особистості / К. В. Пузиревич // Географія. – 2018. – № 13-14. – С. 22-30.

98. Пузиревич К. В. Як реально створити Нову українську школу за 2-3 роки. Акмеологічна проектна лабораторія життєтворчості особистості / К. В. Пузиревич // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 3. – С. 13–21.

99. Ридванська О. Заняття з елементами тренінгу в період адаптації до НУШ. Для першокласників та їхніх батьків/О.Ридванська //Педагогічна майстерня.-2018.-№12.-С.15-20.

100. Родіна Т. Відкрита школа – новий виклик освітніх менеджерів у межах розвитку громадсько – державного управління закладом освіти /Т .Родіна // Управління школою.-2018.-№7-9.-С.37-40.

101. Рашковська І. Проблеми обдарованості молодшого школяра
/ І.Рашковська // Початкова школа. — 2016. — № 6. — С. 48–50.

102. Резнік Н. Методика роботи вчителя з організації та проведення свят у початковій школі /Н.Резнік //Початкова школа. —2017. —№ 4. — С. 2930.

103. Реформування школи: нововведення української освіти / уклад. О.С.Казачінер.- Харків: Вид. група «Основа»,2018.-95[1]с.-(Бібліотека журналу «Англійська мова та література»; Вип.8(188)).

104. Розвантаження та оновлення програм початкової школи // Початкова школа. — 2016. — № 9. — С. 1–4.

105. Савельєва Н. Школа партнерства як модель ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу /Н.Савельєва // Управління школою.-2018.-№25-27.-С.64-79.

106. Савченко О. Початкова освіта в контексті ідей нової української школи  / О.Савченко // Рідна школа. — 2018. — № 1-2. — С. 3-8.

107. Савченко О. Формування у молодших школярів умінь самоконтролю і самооцінки / О.Савченко // Початкова школа. — 2015. — № 4. —
С. 1–4.
55.

108. Себова Л. Від традиційної школи – до освітнього середовища Нової української автономної школи //Л.Себова // Управління школою.-2018.-№31-33.-С.50-53.

109. Середа В.П. Комунікативна самореалізація молодших школярів у
контексті світоглядної освіти / В.П.Середа // Початкове навчання та виховання. —2015. — №31-32. — С.19-24.
110. Сигида М. Математика навколо нас  /М.Сигида// Початкове навчання та виховання.-2019.-№6.-С. 2-6.

111. Сидорова О. Інноваційні технології формування професійної компетентності педагога Нової української школи /О. Сидорова // Управління школою.-2018.-№31-33.-С.44-49.

112. Скрипник М. Підвищення кваліфікації педагогів для Нової української школи : нотатки до створення дорожньої карти модернізації /М.Скрипник //Освіта. Технікуми. Коледжі .- 2018.-№1,2.-С.14-22.

113. Сорока В. Бачення нової школи (Концепція Нової української школи) / В. Сорока // Освіта України. – 2016. – № 24. – С. 10.
114. Сорока В. «Лікнеп» для вчителя /В. Сорока //Освіта України.-2018.-№16.-С.12-13.

115. Сорока В. «Першовересень» для вчителів (онлайн – курс платформа Edera) //Освіта України.-2018.-№6.-С.10.

116. Стасенко В. Крокуємо від традиційної школи до НУШ (тезаурус) /В.Стасенко// Управління школою.-2018.-№31-33.-С.2-43.

117. Сугейко Л. Формування комунікативної та природознавчої компетентності учнів у процесі роботи над картинками – загадками / Л.Сугейко //Початкова школа. —2017. — № 4. — С. 2628.

118. Тематичний тиждень «Весна». Завдання, цікавинки, ігри //Розкажіть онуку.-2019.-№2.-С.3-20.

119. Ушмарова В. Організація науково – методичної роботи з учителями початкової школи у контексті Концепції «Нова українська школа»/В.Ушмарова //Початкова школа.-2017.-№9.-С.1-5.

120. Фаніна М. Критичне мислення як  засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів / М.Фаніна // Початкова школа. — 2016. — № 12. — С. 34–36.

121. Федорович А.   Завдання з логічним навантаженням в початкових класах /А.Федорович // Педагогічна майстерня.- 2019.-№2.-С.23-27.

122. Федорченко А. Зміна педагогічних підходів у діяльності нової української школи /А.Федорченко //Біологія.-2018.-№13-14.-С.15-18.

123. Химинець В. Оновлення початкової ланки освіти в контексті євроінтеграційної політики України (Нова українська школа) / В. Химинець // Учитель початкової школи. – 2018. – № 9. – С. 3–8.
124. Хоменко М. Тернистий шлях до європейського освітянського простору /М.Хоменко // Освіта. Технікуми. Коледжі.- 2016.-№2.-С.7-8.

125
. Церковна Г. Формування в учнів початкової школи національних та
духовних цінностей українського народу / Г.Церковна // Початкова школа. —2015. — № 11. — С. 24–25.

126. Цицюра С. Ключові компетентності Нової української школи/С.Цицюра // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 25-26. – С. 14–16.

127
. Чорна Н. Уроки під небом / Н.Чорна // Початкова школа. — 2016. —№ 1. — С. 34–39.

128. Шиленко С. Методичні рекомендації до викладання теми тижня «Ми – підприємливі» у 1-му класі /С.Шиленко //Учитель початкової школи.-2018.-№12.-С.18-24.

129. Шумейко Ю. Тематичний тиждень «Навіщо їсти?» Інтегрований курс «Я досліджую світ» у 1-му класі НУШ /Ю.Шумейко //Початкове навчання та виховання.-2019.-№1-2.-С.26-43.

130. Ягупа І. Д. Інтегровані уроки курсу «Я досліджую світ» у 1-му класі. Частина 1 /І.Д.Ягупа.-Х.: Вид. група«Основа», 2019.-88 с.- (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип.1(181)).

131. Ягупа І. Д. Інтегровані уроки курсу «Я досліджую світ» у 1-му класі. Частина 2 /І.Д.Ягупа.-Х.: Вид. група«Основа», 2019.-79, [1] с.- (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип.2(182)).